แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลทับทอง เริ่มจาก รศ.สมัยสวาท และศ.ดร.ทองศุข พงศทัต มีความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลในชุมชน จึงได้ชวน รศ.มานพ พงศทัต และอาจารย์กิรินทร์มาทำโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนในซอยเสนานิคมมีสถานที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงนั้นอาจารย์กิรินทร์ซึ่งได้จบปริญญาตรีทางการศึกษาและอยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แล้ว จึงตกลงที่จะร่วมจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยรศ.สมัยสวาทได้มอบบ้านไม้ 2 ชั้นให้เป็นอาคารเรียนและตั้งชื่อโรงเรียนว่า“ โรงเรียนอนุบาลทับทอง ”และได้เปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2515 ต่อมารศ.มานพซึ่งเป็นสถาปนิกได้ดัดแปลงอาคารไม้ 2 ชั้นให้เป็นโรงเรียนอนุบาล และได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์กิรินทร์เป็นครูใหญ่ทำหน้าที่บริหารงานทั้งหมด และในปีพ.ศ. 2528 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาไปถึงระดับประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลทับทอง มาเป็น“ โรงเรียนทับทอง ”ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลทับทอง
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเอกชน > โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

โรงเรียนอนุบาลทับทอง

ปัจจุบันโรงเรียนทับทอง เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามปรัชญา ที่จะสร้างความสมดุลทางวิชาการ และกิจกรรม เพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และมุ่งให้โรงเรียนเป็นตามคำขวัญที่ว่า อบอุ่น   ปลอดภัย   ได้ความรู้   คู่คุณธรรม
ระดับอนุบาล
การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล เน้นพัฒนาความพร้อมของเด็ก โดยโรงเรียนทับทองได้นำแนวคิดของ Reggio Emilia มาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยแนวคิดของ Reggio Emilia เชื่อว่าเด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และพร้อมที่จะเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนของเด็กอนุบาล จึงเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัว และตนมีความสนใจ โดยให้เด็กเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นไทย

โรงเรียนทับทองรับนักเรียนสองระดับด้วยกันคือ

ระดับอนุบาล
อายุตั้งแต่ หนึ่งขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ
ระดับประถมศึกษา
อายุ 6 ถึง 12 ขวบ รับเฉพาะ นักเรียนไป-กลับ และมีบริการรถรับ-ส่ง

เวลาเรียน
แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน กับ หนึ่งภาคฤดูร้อน
1. ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม
2. ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนเดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
3. ภาคฤดูร้อน เปิดเรียนช่วงเดือนเมษายน (ภาคเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่สนใจ)

โรงเรียนเข้าตั้งแต่ 8:10 น. ถึง 15:30 น.
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียนที่สนใจ (กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการโรงเรียนทับทอง)
การสมัคร
ผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำนักเรียนมาสมัครได้ตลอดทั้งปี โดยผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานดังนี้
1. สมุดรายงานผลการเรียน (ยกเว้นเตรียมอนุบาล กับอนุบาล 1)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
3. สูติบัตร (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ)
4. ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ)

 

 

โรงเรียนอนุบาลทับทอง

เลขที่ 104 พหลโยธิน 32 เขตจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร. (02) 579-0982
เว็บไซต์: www.tubtong.ac.th

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลทับทอง

โรงเรียนทับทองได้รับการประเมินรอบแรกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ) เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างการจัดมาตรฐานภายในโรงเรียน ซึ่งได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2545 ทำให้การประเมินรอบแรกผ่านพ้นไปด้วยดี และขณะนี้โรงเรียนยังคงดำเนินการพัฒนาการทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีการทำงานที่เป็นทีมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนของโรงเรียนตามแนวปรัชญาที่จะสร้างความสมดุลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล