แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา มุ่งส่งเสริมพัฒนาการ เตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนครบทุกองค์รวมผ่าน กิจกรรมการเล่นที่ เหมาะ สมกับวัย ฝึกความมีระเบียบ
มีวินัยรู้รักษ์วัฒนธรรมและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะ วิชาการอย่างเป็นเลิศ เพื่อก้าว ไปสู่ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิค ชั้นนำอย่างมั่นใจ มีคุณลักษณะที่ พึ่งประสงค์ตามหลักสูตร และเต็มตาม ศักยภาพของแต่ละคน สามารถดำรงตนอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และนอกจากนั้นยังพัฒนา โรงเรียน ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ของสังคมในอนาคต โดยบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเอกชน > โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนาการ 1 ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ท่านวิเชียร เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา นางเสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พุทธศักราช 2518-2547 บริหารงานโดย
อาจารย์ ชนิตา บุนนาค ต่อมาปีการศึกษา 2548 ได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ได้ปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และปรับเปลี่ยนทีมงาน บริหารใหม่ทั้งระบบโดยมอบหมายให้นางสาว นิศราภรณ์ ฝนหว่านไฟ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ่ ตั้งแต่ปีการศึกาา 2548 จนถึงปัจจุบัน

 

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก ที่มุ่งจะพัฒนา เด็กอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งด้าน คุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น การสัมผัส สำรวจ ทดลอง และลงมือกระทำต่อวัตถุด้วยตนเอง รวมทั้งการนำนวัตกรรมที่หลากหลาย มาปรับใช้ทำ ให้เด็กมีโอกาสจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีครูเป็นผูสนับสนุน สังเกต กระตุ้น พร้อมทั้งประสานความความร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ที่มุ่งสร้างให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการคือ เนื้อหาสามารถจัดเพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างผสมกลมกลืนกัน โดยยคำนึงถึงพัฒนาการเด็กทุกด้าน

2. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อสนองต่อความต้องการและความสามารถในการเรียนรู้

3. จัดให้มีการเล่นที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ

4. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล

5. จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่น เป็นกันเอง เน้นให้เด็กมีความสุข ในการร่วมกิจกรรม

6. จัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ในท้องถิ่นและสามารถนำมาไปใช้ ชีวิตประจำวันได้

7. ให้เด็กมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม รักธรรมชาติและท้องถิ่น

8. ให้เด็กมีนิสัยรักการทำงาน มีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติและบอกผลการ ปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและผู้อื่นได้

9. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีมุมเล่น หรือประสบการณ์หรือศูนย์การเรียน รู้ต่างๆ ให้เด็กมีโอกาสเล่นร่วมกับผู้อื่น

10. กิจกรรมที่จัดมีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม โดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก จัดในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมสงบ

 

 

โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

เลขที่ 111/1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1
ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2377-6095 , 0-2374-8040, 0-6544-5508

 

อีิเมล์: khrujaidee@srinakornpat.ac.th
เว็บไซต์: www.srinakornpat.ac.th
หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา