แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการส่งเสริมศักยภาพเป็นรายบุคคล มีร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลสายสุดา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเอกชน > โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนน นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2510-8399, 0-2510-8400


เว็บไซต์:

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

เป้าหมายของโรงเรียนอนุบาล

นโยบาย-แนวคิด - โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

1. นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความพร้อมทางวิชาการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
4. นักเรียนทุกคนชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา
5. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีมารยาทอย่างไทย มีจิตใจดีงาม
6. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้และใฝ่เรียน เหมาะสมตามวัย
7. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้รู้จักรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย
8. โรงเรียนมีการนำข้อมูลสารสนเทศ มาวางแผนการบริหารอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
9. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
10. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพและสามารถนำวิจัย มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
11. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

ประวัติของโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ไม่รับเงินอุดหนุนจากกระทรวง ศึกษาธิการ ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผสมผสานกับแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีนางสาวสายสุดา อ้นสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ ครูใหญ่ โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 โทรศัพท์ 510-8399, 510-8400 โทรสาร 519-1032 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น 2 หลัง

อุดมการณ์การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

นางสาวสายสุดา   อ้นสุวรรณ   ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นตามอุดมการณ์ของ  คุณพ่อสี  คุณแม่สิน  อ้นสุวรรณ  ซึ่งเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยได้บริจาคที่ดินส่วนตัวให้กับโรงเรียนหลายแห่ง  ได้แก่  โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ดังนั้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาและมารดาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสายสุดาขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ มุ่งหวังอบรมให้เยาวชนเป็นอนาคตที่ดีของชาติ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจการโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลช่วยชุมชนให้มีสถานศึกษาใกล้บ้าน นับถึงปัจจุบันได้ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นเวลา 15  ปี

ภาระกิจหลัก - โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านวิชาการ เสริมการจัดกิจกกรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม กระบวนการคิดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุนทรีภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการกีฬา
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและรักการอ่านได้เหมาะสมกับวัย
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
8. ส่งเสริมการนำข้อมูลสารสนเทศมาวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
10. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ รวมทั้งสามารถให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
11. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน