แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลราชพงษา เป็นส่วนหนึ่งของราชทินนามของข้าราชการท่านหนึ่ง ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเคยได้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอุทัยธานี...ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดี และปฎิบัติหน้าที่ การงานด้วยความคำนึงถึงประโยชน์ ของพระเจ้าแผ่นดิน และประเทศชาติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จึงได้ทรงพระราชทาน ที่ดินผืนนี้ให้แก่ท่าน พระยาราชพงษานุรักษ์ ( ชาย บุนนาค ) และเมื่อท่านสิ้นบุญ  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ได้เป็นมรดกตกทอดสอดสืบมาถึง นางสาวชื้น บุนนาค ( บุตรสาว ) สืบทอดมาถึงนางกังวาฬ บุนนาค ผู้เป็นหลาน

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลราชพงษา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเอกชน > โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

ประวัติโรงเรียน - โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

ในปี พ.ศ. 2523 พื้นที่แถบนี้มีความเจริญขึ้นมา มีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเป็นชุมชน ซึ่งมีสมาชิกรุ่นใหม่ วัยเยาว์เกิดขึ้น จำเป็นจะ
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพลังของประเทศชาติสืบไปในอนาคต นางกังวาฬ บุนนาค จึงได้มอบหมายให้บุตร - ธิดา
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ดังกล่าวของชุมชน โรงเรียนอนุบาลราชพงษา จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยนำส่วนหนึ่งของ
ราชทินนามของเจ้าของที่ดินเดิมมาเป็นชื่อของโรงเรียน เพื่อระลึกถึงคุณของท่าน ที่ได้รับใช้แผ่นดินและภารกิจที่อนุบาลราชพงษาจะ
สืบสายใยต่อไป ทั้งนี้ตราประจำโรงเรียนได้ใช้ ดอกบุนนาค เป็นสัญลักษ์เพื่อย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง

จากความเป็นมาของชื่อ และสถานที่ดังกล่าว คณะผู้ดำเนินงานได้จัดตั้งอาคารเรียนที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย
เป็นอาคารชั้นเดียว มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ผู้ดำเนินงาน มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล บุตร - หลานของท่านอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อมที่ดี และการสร้างพื้นทางให้เป็นผู้มีความรู้ มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม พร้อมที่จะได้การ
พัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อการพัฒนาประเทศสืบไป

โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

461 ลาดพร้าวซอย 101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02 377-0895, 02 377-7940


เว็บไซต์: www.rajapongsaschool.com

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

แนวคิดนโยบายของโรงเรียนอนุบาล

นโยบาย-แนวคิด - โรงเรียนอนุบาลราชพงษา

อนุบาลราชพงษามีแนวคิด ในการที่จะมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา พร้อมทังมีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ความมุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชน
ในสังคมแวดล้อม โดยพิจารณาตามแนวทาง จากปรัชญาของโรงเรียนคือ " วินัยดี มีปัญญา พัฒนาทุกด้าน "
เพื่อบรรลุถึงเจตนารมณ์แห่งปรัชญาดังกล่าว........ทางโรงเรียนต้องการความร่วมมือประสานสัมพันธ์จาก คุณพ่อ - คุณแม่
ผู้ปกครอง ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของบุตร - หลานของท่านไปพร้อมกับโรงเรียน พัฒนาการของเด็กในวัยอนุบาลเปรียบเสมือน
พัฒนาการแห่งระบบรากของต้นไม้ ซึ่งจะเติบใหญ่ แข็งแรง งดงาม สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง บุตร - หลานที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางบ้าน และทางโรงเรียน

บทบาทของโรงเรียน - โรงเรียนอนุบาลราชพงษา
1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
2. เตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ
3. เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ ภาษาไทย การคิดคณิตศาสตร์ ทางด้านสติปัญญา
4. เตรียมความพร้อมทางด้านประสบการณ์ชีวิต
5. เตรียมความพร้อมทางด้านลักษณะวิสัย
6. เตรียมความพร้อมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม