แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล| โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล | สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ในระยะแรกเริ่ม
จัดการศึกษาในระดับเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ขวบ) แต่เดิมใช้ชื่อว่า "ปรางทิพย์เนอสเซอรี่"
ซึ่งในปัจจุบันก็คือ "ปรางทิพย์เดย์แคร์" ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงเปิดสอนเพิ่มในระดับ
อนุบาล (อายุ 3-5 ขวบ) โดยยึดหลัก "อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม"
เป็นนโยบายของโรงเรียนตลอดเวลากว่า 30 ปี โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นคนดี
มีความงดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นคนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพของประเทศ


ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาล > โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

รางวัลและการเป็นที่ยอมรับ - โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์
- พ.ศ.2533 โรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับก่อนประถมศึกษา
- พ.ศ.2545 ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
- พ.ศ. 2547 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
   ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีทุกมาตรฐาน
- เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยระดับปฐมวัยของครูทุกสังกัด
- เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการของนิสิตและนักศึกษาสาขาการสอนปฐมวัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ

• อาคารสถานที่ ร่มรื่น ปลอดภัย
• อาหารกลางวันสะอาด ถูกสุขลักษณะ
• ครูที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลอย่างใกล้ชิด
• มีกุมารแพทย์ดูแลสุขภาพนักเรียน
• มีรถปรับอากาศรับ-ส่ง
• ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
• มีสระว่ายน้ำที่สะอาด ปลอดภัย
• นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ อยู่เสมอ

 

 

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

29 ซอยวิภาวดี 48-50
ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 579-0982
เว็บไซต์: www.prangthip.ac.th

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

การให้บริการทางด้านการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

การจัดการเรียนการสอน - โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าหลักสูตรนี้ สามารถที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับนักเรียนได้อย่างครบถ้วน จึงมีกระบวนการวิจัยหลักสูตรการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติกับเจ้าของภาษา ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งให้เกิดความรัก และเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมประเพณีไทย ฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง แจ่มใส ร่าเริง มีความสุข มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้ประเมิน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร - โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

เพื่อสนองตอบความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย แจ๊สแดนซ์ เทควันโด ว่ายน้ำ การประดิษฐ์ และการวาดภาพโดยสถาบันอาชีพที่มีชื่อเสียง

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล