แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เด็ก ๆ ทุกคนคือผู้นำเราต้องการสร้าง ความใฝ่รู้ให้เด็กรักการค้นคว้า  การคิดหาเหตุผลอย่างถูกต้อง โดยนำความสนใจของเด็ก ๆ  แต่ละคนมาสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  โดยวิธีธรรมชาติและสนุกสนาน  เพื่อปลูกฝังแนวทางที่ถูกต้องสู่ความเป็นเอกบุคคลในแนวทางต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในตัวเด็กแต่ละคน  เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์มิใช่เพียงแค่มาเรียน  แต่เป็นการมารู้จักความสนใจของตนเอง  และแลกเปลี่ยนความคิด  เพื่อเป็นการเริ่มต้นค้นหาตัวตนของตนเอง  เพื่อนำไปสู่ความเป็นบุคคล ที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต  

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาล > โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ผู้นำทางการศึกษา - โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
จากการนำแนวคิด การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยการผสมผสาน อย่างกลมกลืนและผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน  โรงเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็น ผู้นำทางการศึกษา มีสถาบันทางการศึกษามากมายรวมถึง มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏต่าง ๆ ได้นำนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาศึกษา ดูงานจากโรงเรียนของเรา โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นในโครงการตามแนวคิด เรกจิโอ เอมีเลียมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ในโครงการวิจัย "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย" และ "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย” จากสภาการศึกษาแห่งชาติ   ได้รับรางวัลครู“ต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้”  “ครูดีเด่นระดับอนุบาลศึกษา” จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จัดการเรียนการสอน เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered)  ใช้แนวคิด นวัตกรรมการสอนและทฤษฎีอันทันสมัย ได้แก่ Reggio Emilia, Project Approach, Whole Language และ จิตพิสัย โดยมุ่ง เน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง (Multiple Intelligences) การแสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระบบ ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เด็ก ๆ เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ผ่านเรื่องที่สนใจในรูปแบบ ของโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิด    ตัดสินใจ      ค้นคว้าหาคำตอบ     เลือกลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   โดยคุณครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้  ผู้อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม  จดบันทึกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ และให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างบูรณาการวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำโครงงานดังนี้  

  1. ขั้นระดมความคิด
  2. ขั้นวางแผน
  3. ขั้นปฏิบัติ
  4. ขั้นวิจัย
  5. ผลงาน
  6. ขั้นประเมินการเรียนรู้

 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

เลขที่ 2066/1 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 18
ถนน นราธิวาสราชนครินทร ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 โทร. (02) 678 4612 โทรสาร (02) 213 2017
เว็บไซต์: www.maneerut.com

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2531 บนเนื้อที่ 600 ตารางวา จากความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง ที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพ เพื่อให้เยาวชนของชาติตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป ได้มีโอกาสเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร ธิดาที่ยังเล็กให้มีความสุข อยู่ในสถานที่ปลอดภัยเสมือนบ้านหลังที่ 2 ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินกิจการภายใต้การบริหารของ นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ ผู้รับใบอนุญาต  นางมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการ   นางสุนารี วรุณันต์ ครุใหญ่ โรงเรียนเปิดสอนในระดับเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1-3  มีนักเรียนประมาณ 300 คน ครูและบุคลากร 35 คน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล