แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ปกครองคงต้องการเลือกโรงเรียนที่เดินสายกลาง โดยนักเรียนมาเรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ( Child Centered ) มีการหล่อหลอมหลักสูตรและวิธีการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม หรือที่เรียกว่า บูรณาการ ( Integration Methodology ) และที่สำคัญ สามารถเรียนต่อเนื่องในระดับอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดการศึกษามุ่งเน้นที่ การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีงาม โดยมีความเชื่อมั่นในการสร้างรากฐานให้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อเยาวชนเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ สร้างให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยแทรกการเสริมสร้าง อุปนิสัยที่ดีงาม จริยพิสัยในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าคนดีอยู่ร่วมกับผู้ใด สถานที่ใดก็บังเกิดแต่ความสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนเลิศหล้า
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาล > โรงเรียนในเครือเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม
45 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 77 เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร. 0-2809-9081-5, โทรสาร 0-2809-9898
อีเมล์ : information@lertlah.com, lertlah@hotmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก
เลขที่ 99 หมู่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงขาออก ถ.เพชรเกษม-พระราม2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
อีเมล์ : kanchana@lertlah.com
โทรศัพท์ : 0-2894-5400-09 โทรสาร : 0-2894-4771

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
9/29 หมู่ 9 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
อีเมล์: nawamin@lertlah.com
โทร: 0-2943-9436

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม- โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 เป็น โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษามากกว่า 20 ปี ่เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษา ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก

โรงเรียนเลิศหล้า
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เป็น โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษา มากกว่า 20 ปี เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษา ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading, investment, trading, money trading, gold trading, currency trading