แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ก่อตั้งในปีพ.ศ.2520 และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอด จนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย หรือ เด็กอนุบาล อนุบาลกุ๊กไก่ จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัย เทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ แต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า ด้วยหลักสูตร ใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กในการคิด และเรียนรู้ เด็กในชั้นเตรียมอนุบาลหรือเนอสเซอรี่ จะได้รับการพัฒนาทุกด้าน

การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาล > โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

รวมทั้งด้านสติปัญญาสอดคล้องกับวิจัย และทฤษฏีใหม่ๆในปัจจุบัน เช่น Brain Based Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยเกี่ยวกับสมอง, Multiple Intelligence Constructivism พหุปัญญา, Constructionism ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน, Project Approach โปรเจคท์ แอบโพรช, Creative Curriculum หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ Montessorri มอนเตสซอรี่ เป็นต้น โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนเด็กก่อนวัยวัยเรียน ที่สามารถ สร้างเสริมศักยภาพให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ทุกด้าน อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กเตรียมอนุบาล และเด็กอนุบาล เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว แต่ยังสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย เรียนรู้และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย รวมทั้งหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรม โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาในทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความหมายต่อตัวเด็ก และเด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะในการสังเกต ส่งเสริมให้สงสัยและสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว เสริมสร้างทักษะการตั้งคำถาม การคิด การคาดคะเน และการสืบค้นคำตอบด้วยวิธีและแหล่งที่หลากหลาย

หลักสูตรของโรงเรียน ได้จัดหมวดหมู่การส่งเสริมการพัฒนาการ และทักษะของเด็ก ดังต่อไปนี้ ขอบข่ายความหมายสั้นๆ ของการส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะด้านต่างๆนั้น ทางโรงเรียนคำนึกถึงวัย และ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักด้วย และจัดทำการประเมินเป็นระยะๆ
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110

โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3
โทรสาร: +66 (0) 2 249-4001
อีเมล์: kukai@kukai.ac.th
เว็บไซต์: www.kukai.ac.th/Thai
การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล

การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่