แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า
บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารการศึกษา และปริญญาตรีทางอนุบาลศึกษา และได้รับการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพครู เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนร ู้ที่บุคลากรของโรงเรียน จะต้องเก่งเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทำ และเก่งแก้ปัญหา คณะครูทั้งหมด ผ่านการประเมินครูแกนนำ เพื่อเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสช. สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับอนุบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลจันทร์เจ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
ติวเข้าสาธิต
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล มีสีสันสดใส ทำให้เด็กๆอยากใช้ขีดเขียนหนังสือ
ยางฝึกหัดจับดินสอ Mini สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม
ช่วยฝึกให้เด็กเล็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต
ดูภาพขยาย
หน้าหลัก - อนุบาล > ข้อมูลโรงเรียนอนุบาล > โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ประวัติโรงเรียน- โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ย้อนหลังไปเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาล จันทร์เจ้า ได้ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของแม่คน หนึ่ง ที่มุ่งมั่นหาโรงเรียนอนุบาลสักแห่ง สำหรับลูก สาว วัยใกล้ 3 ขวบ ที่แม่คนนั้นได้เลี้ยงดูเอง ตั้งแต่หนูน้อย เพราะแม่เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดู ลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปฐมวัย แม่จึงได้ลาออก จากการ เป็นอาจารย์ประจำของ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมาศึกษา หาความรู้ ในสาขา วิชาปฐมวัยศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช นำความรู้มาเลี้ยงดูลูก  ด้วยการสนับสนุนทั้งที่ดิน และงบประมาณการก่อสร้างของคุณตา (ประยงค์ วงศ์ศรีเกษม) และคุณยาย (จันทนา วงศ์ศรีเกษม) โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า จึงเป็นโรงเรียนที่แม่จงใจสร้างขึ้น เพื่อลูกสาว อันเป็นที่รักยิ่ง ได้เติบโตและเรียนรู้ชีวิต ในโลกกว้าง

ตั้งแต่วันนั้นจวบจนทุกวันนี้ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้ายังคงมุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดทาง การศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ จนได้จัดการความรู้ เพื่อตกตะกอนเป็นองค์ความรู้ของโรงเรียน เอง ประมวลสรุปเป็นผล การพัฒนางานวิชาการตาม Phase ต่างๆ ของการดำเนินงาน

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

152/12 ถนนนางลิ้นจี่ ซอย 6 (เกงชวน) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 -2286-3809, 0-2286-8355

อีเมล์: info@janjao.ac.th
เว็บไซต์: www.janjao.ac.th

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม-โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาล

หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล

การเรียนการสอน - โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

จัดการศึกษาด้วยหลักสูตร Janjao Active- learning Program (JAP) ที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ด้านสมอง และทฤษฎีพหุปัญญา (Mutiple Intelligences Theory) เพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามแนวคิด Constructivism จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบหน่วยบูรณาการ และกิจกรรมเสริมรายศักยภาพ ที่พัฒนาพหุปัญญาให้ถึงขีดสูงสุด พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ Balanced Literacy Approach พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้ Discovery Approach พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ Project Approach สร้างเสริมค่านิยม โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงจิตวิทยาแนวมนุษย์นิยม ( Humanistic Psychology ) เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยในตนเอง และปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้ยุทธศาสตร์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับป้าย และเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อตุลาคม 2543 และพฤษภาคม 2546

สาระของหลักสูตร Janjao Active-learning Program (JAP)
JAP# 1 หน่วยบูรณาการเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
JAP# 2 ทักษะการคิดโดยใช้ทฤษฎี Thurstone
JAP# 3 ภาษาไทยเชิงพหุปัญญา
JAP# 4 ทักษะเลขคณิตเชิงปฏิบัติ
JAP# 5 ภาษาอังกฤษโดยใช้ Balanced Literacy Approach (BLA-NZ)- ภาษาอังกฤษโดยใช้ Communicative Approach โดยครูชาวต่างชาติ
JAP# 6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
JAP# 7 ศิลปศึกษา
JAP# 8 พลศึกษา
JAP# 9 ดนตรีศึกษา
JAP# 10 การเคลื่อนไหวร่างกาย
JAP# 11 การสร้างเสริมค่านิยมโดยใช้จิตวิทยาแนวมนุษย์นิยม
JAP# 12 การเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านความเป็นไทย
JAP#13 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
JAP#14 โครงงานพหุปัญญา